Webináře nahrávky

Policie ve škole
Spolupráce školy s policií a související pravomoci, povinnosti a úkony
Nahrávka
Právní odpovědnost pedagogů a náhrada škody se zaměřením na soudní kauzy a případy ombudsmana
Příklady z české soudní praxe týkající se úrazů žáků aj. – Vybrané otázky právní odpovědnosti pedagogů a škol
Nahrávka
Šikana ve škole: právní možnosti řešení situace
Právní nástroje týkající se „klasické“ i kyberšikany ve školách
Nahrávka
Řešení záškoláctví a omlouvání absencí podle nové metodiky MŠMT
Metodika z února 2024 k povinnostem škol při omlouvání absencí a záškoláctví žáků: postupy v praxi
Nahrávka
Pracovní náplň úředníka a vedoucího úředníka ÚSC
Stanovení druhu a obsahu práce úředníka, jeho zařazení a odměňování
Nahrávka
Orgány obce a jejich pravomoci v praxi
Zastupitelstvo – Rada obce – Starosta a místostarosta – Obecní úřad a zvláštní orgány obce
Nahrávka
Personální agenda tajemníka na obecním úřadě: vybrané zákonné postupy v praxi
Zvýhodněný balíček 3 nahrávek webinářů: Pracovní náplň úředníka a vedoucího úředníka ÚSC – Specifika vzniku a zániku pracovního poměru úředníka obce – Odměňování členů zastupitelstev obcí a měst po novele zákona o obcích od 1. 1. 2024
Nahrávka
Pohledávky a dluhy: daňové řešení
Promlčení pohledávek – Zákonné opravné položky – Odpis pohledávek – Postoupení pohledávek – Pohledávky ze smluvních sankcí – Dodanění polhůtních dluhů
Nahrávka
Microsoft Outlook: pohodlná organizace práce s využitím užitečných funkcí
Poznejte méně známé možnosti práce se zprávami, složkami a pravidly pro třídění zpráv
Nahrávka
Postup PO vydání rozhodnutí ve správním řízení v MŠ, ZŠ a SŠ
Doručování – Nabytí právní moci – Odvolání – Další související postupy
Nahrávka
Nakládání s komunálními odpady, které vznikají v důsledku přítomnosti zaměstnanců a jiných osob
Jak zajistit místa pro oddělený sběr ve firmách, organizacích, školách, na úřadech, v provozovnách s přístupem veřejnosti, na různých akcích apod.
Nahrávka
ISPOP: Návod pro vyplnění a podání hlášení o odpadech za rok 2023
Jak v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností správně zadat všechny povinné informace (vč. práce v souvisejících registrech v CRŽP)
Nahrávka
Doručování po novele zákoníku práce
Nová pravidla pro elektronické doručování písemností zaměstnanci i zaměstnavateli od 1. 10. 2023
Nahrávka
Odměňování v soukromé sféře
Jak vyjednávat se zaměstnancem o mzdě a dodržovat princip rovného zacházení? Co nového přinesla novela zákoníku práce a směrnice EU o transparentnosti odměňování?
Nahrávka
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření ÚSC
Pokladní operace – Třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby – Náležitosti pokladních dokladů – Inventarizace pokladny a finanční kontrola
Nahrávka
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Finanční kontrola ve veřejné správě
Nahrávka
Pracovní poměr – vznik, změny a skončení
Jak správně postupovat od vzniku pracovního poměru až k jeho skončení? Jaké jsou nejčastější chyby zaměstnavatelů?
Nahrávka
Hospodaření obcí – specifika právního jednání obce při nakládání s majetkem
Pravidla pro nakládání s obecním majetkem – Záměr obce: zákonné postupy a náležitosti – Postavení obce a právní jednání – Kontrola hospodaření
Nahrávka
Provoz školních družin a jiných školských zařízení (praxe vs. právo)
Řešení problémových otázek z praxe vychovatelů – Zákonné předpisy vč. legislativních novinek – Přijímání dětí a vyloučení – Odpovědnost vychovatelů – Bezpečnost – Kontrola ČŠI v zájmovém vzdělávání ad.
Nahrávka
Specifika vzniku a zániku pracovního poměru úředníka obce
Veřejná výzva a výběrové řízení – Pracovní smlouva a jmenování, Informování o obsahu pracovního poměru – Způsoby skončení, Odstupné, Odvolání
Nahrávka
Benefity od 1. 1. 2024
Jak nastavit zaměstnanecké výhody pro rok 2024 a zrevidovat stávající systémy v souladu s novinkami v konsolidačním balíčku
Nahrávka
Školní družina: Vyzvedávání, úrazy, medikace aj. (praxe vs. právo)
Pravidla pro vyzvedávání dětí/žáků – Postup při úrazech – Poskytování medikace a dalších zdravotních úkonů – Další právní otázky k provozu školních družin a jiných školských zařízení – Legislativní novinky
Nahrávka
Vztahy mezi školou a zákonnými zástupci
Práva a povinnosti zaměstnanců škol vůči zákonným zástupcům, předcházení a řešení sporů z pohledu práva
Nahrávka
Kontrola spisové služby
Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb
Nahrávka
Výpočet dovolené u DPP od 1. 1. 2024 a v pracovním poměru v příkladech
Jak počítat nárok na dovolenou u zaměstnanců – Jak poskytovat dovolenou u DPP a DPČ od 1. 1. 2024
Nahrávka
Třídní kniha: postup při zapisování v praktických ukázkách
Formální náležitosti – Nejčastější chyby v zápisech – Příklady vhodných zápisů – Zapisování absence – Třídní kniha a distanční výuka
Nahrávka
Používání vozidel zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
Agenda řidičů z pohledu pracovního práva
Nahrávka
Vztah ředitelů škol a zřizovatelů: problematické otázky z pohledu zřizovatele
Kde jsou hranice kompetencí zřizovatele a ředitele, co říká legislativa a jaká je praxe – Kompetence zřizovatele při kontrole a při odvolání osoby ředitele – Závěry ČŠI a soudní praxe – Příklady z praxe ombudsmana
Nahrávka
Doplňková činnost školy
Povinnosti školy při komerční činnosti: škola jako živnostník
Nahrávka
Inventarizace majetku a závazků územních samosprávných celků
Krok za krokem inventurou majetku a závazků ÚSC
Nahrávka
Novela zákona o hazardních hrách – změny od 1. 1. 2024
Z pohledu činnosti obecních úřadů a úředníků, kteří vykonávají agendu povolování umístění herního prostoru či ohlášení hazardní hry.
Nahrávka
Home office po novele zákoníku práce
Nová pravidla a povinnosti zaměstnavatele – Práva zaměstnanců při výkonu práce z domova – Náhrada nákladů – Povinná dokumentace – Pracovní doba – BOZP
Nahrávka
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1. 1. 2024
DPP a DPČ – komplexní přehled změn po novele zákoníku práce
Nahrávka
GDPR v personální a mzdové agendě zaměstnavatele
Praktické aspekty zpracování osobních údajů kandidátů a zaměstnanců
Nahrávka
Nejčastější nedostatky školní dokumentace
Připravte se na inspekci ČŠI, zrevidujte nejčastěji kontrolované dokumenty a odstraňte často se opakující chyby
Nahrávka
Kontingenční tabulky a grafy v Excelu
Analyzujte data v Excelu velmi snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Školní družiny a zařízení zájmového vzdělávání – právní a provozní otázky
Zvýhodněný balíček 2 nahrávek pro vychovatele a ředitele škol a školských zařízení
Nahrávka
Intrastat: změny od 1. 1. 2024
Vykazujete-li statistiku vnitrounijních obchodů, ověřte si, nakolik se Vás novinky v legislativě dotýkají…
Nahrávka
Zaměstnanecké benefity v roce 2024 z pohledu daně z příjmů vč. metodiky finanční správy
Přehled benefitů, které jsou u zaměstnanců osvobozené od daně z příjmů, a které naopak zdaňované a jak je to s daňovou uznatelností jednotlivých benefitů u zaměstnavatele
Nahrávka
Vztah ředitelů škol a zřizovatelů: problematické otázky z pohledu ředitele
Aktuální problematické otázky z praxe – Kde jsou hranice kompetencí zřizovatele a ředitele a co říká legislativa – Kompetence zřizovatele při kontrole a při odvolání osoby ředitele – Závěry ČŠI a soudní praxe – Příklady z praxe ombudsmana
Nahrávka
Švarcsystém po novele zákona o zaměstnanosti od 1. 1. 2024
Jak se změnila zákonná definice švarcsystému? Na co je třeba si dát pozor při spolupráci s OSVČ?
Nahrávka
Vysílání zaměstnanců do zahraničí
Co vše musí zaměstnavatel splnit, pokud vysílá své zaměstnance do zahraničí nebo do České republiky?
Nahrávka
Novela zákona o obcích od 1. 1. 2024: přehled nejdůležitějších změn
Změny v odměňování – Jak nastavit pravidla pro distanční zasedání – Změny v pravomocích a fungování orgánů obce
Nahrávka
Pracovní právo po novele zákoníku práce
Zvýhodněný balíček 4 nahrávek webinářů: DPP a DPČ – Home office – Doručování – Výpočet dovolené v příkladech
Nahrávka
Datové schránky: zásady, které je nutné znát
Praktické ukázky – Doručování, odesílání a archivace dokumentů – Nastavení datové schránky – Minimalizace rizik
Nahrávka
Datové schránky pro pokročilé
Platný právní úkon datovou schránkou: Daňová řízení – Využívání vícero datových schránek – Pokročilé využití datové schránky v dalších oblastech
Nahrávka
Zřizovací listina příspěvkové organizace obce (se zaměřením na školy)
Postavení příspěvkové organizace, tvorba a provádění změn zřizovacích listin
Nahrávka
Praktické aspekty zpracování osobních údajů
Jak nám pomohou základní zásady GDPR při každodenní práci s osobními údaji?
Nahrávka
Cestovní náhrady v roce 2024
Druhy cestovních náhrad – Náhrada jízdních výdajů – Silniční motorové vozidlo – Zahraniční pracovní cesta – Přepočet měn
Nahrávka
Povinnosti škol a školských zařízení při každodenní práci s datovou schránkou
Praktické ukázky – Zásady pro doručování, odesílání a archivaci dokumentů – Nastavení datové schránky
Nahrávka
Školská poradenská zařízení vs. školní poradenská pracoviště: vymezení kompetencí a vztah mezi nimi a školou
Rozdíly v činnosti školního poradenského zařízení a pracoviště - Výstupy z činnosti (zprávy a doporučení) - Komunikace se školou
Nahrávka
Změny u dohod o provedení práce od 1.7.2024 a 1.1.2025
Jak administrovat DPP a na co se připravit
Nahrávka
Odměňování členů zastupitelstev obcí a měst po novele zákona o obcích od 1. 1. 2024
Právní vztah zastupitele k obci – Změny v odměňování – Odchodné – Mimořádná odměna
Nahrávka
Spisová služba. Prakticky?
Jak uchopit relativně složitý mechanismus správy dokumentů, zejména pak v souvislosti s nastupující digitalizací procesů správy dokumentů...
Nahrávka
Kybernetická bezpečnost z hlediska ochrany osobních údajů
Jakým způsobem chránit osobní údaje před různými riziky a hrozbami? Co je nutné udělat v případě bezpečnostního incidentu?
Nahrávka
Úplata za předškolní vzdělávání po novele školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání od 1. 1. 2024
Změny ve způsobu stanovení její výše a osoby, která o výši úplaty rozhoduje – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
Nahrávka
Vymáhání dlužného školného, stravného a plateb za družinu v praxi MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích zařízeních
Informace pro vedení škol, jak řešit pohledávky od zákonných zástupců vůči škole
Nahrávka
Kvalitně zpracovaná prezentace v PowerPointu v praxi manažerů
Ovládejte PowerPoint efektivně pomocí správných nástrojů
Nahrávka
Postavení správce a zpracovatele osobních údajů a nastavení vztahů mezi nimi
Při zpracování osobních údajů musím znát své postavení, abych věděl, co můžu a nesmím.
Nahrávka
Spisový a skartační řád
Příprava a zpracování interní normy organizace s důrazem na elektronizaci systémů
Nahrávka
Obecně závazné vyhlášky obcí prakticky
Jak připravit dobrou obecně závaznou vyhlášku obce. Co, za jakých podmínek a jak lze regulovat vyhláškou?
Nahrávka
Souběh funkce statutárního orgánu a pracovního poměru
Jaká rizika jednatelům a členům představenstva hrozí? - Specifika postavení statutárního orgánu z pohledu práva, daní a pojištění
Nahrávka
Metodik prevence ve škole: přehled důležitých právních předpisů
Školské právo – Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Předpisy z oblasti soukromého a trestního práva – Specifické oblasti: návykové látky, sociálně patologické jevy ad.
Nahrávka
Datové schránky ve veřejné správě: legislativní požadavky
Praktické ukázky – Zásady pro doručování, odesílání a archivaci dokumentů – Nastavení datové schránky
Nahrávka
Kamerové systémy podle GDPR
Kdy jsou kamerové systémy legálním opatřením? Jaká pravidla a doporučení přináší nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů z 8. 2. 2024?
Nahrávka
Odměňování ředitelů škol
podle Metodického doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů
Nahrávka
Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a OSPOD
Kde končí kompetence školy a kdy se obrátit na OSPOD. Za jakých podmínek případ přebírá OSPOD. Jak má škola postupovat v případě záškoláctví, nevyzvednutí dítěte, přítomnosti policie ve škole ad.
Nahrávka
Zastupování dlouhodobě nepřítomného zaměstnance ve škole
Co vše je třeba vzít v úvahu a jaké má ředitel školy možnosti z pohledu pracovního práva?
Nahrávka
Odklad školní docházky
Komplexní informace k celému procesu odkladu školní docházky (standardního i dodatečného) vč. doporučení z praxe a přehledu zákonných požadavků
Nahrávka
Interní směrnice ve školách a dalších organizacích
Pravidla pro obsah a tvorbu základních vnitřních předpisů
Nahrávka
Mimoškolní akce v MŠ, ZŠ, SŠ z pohledu ředitelů škol a pedagogů
Pořádání zotavovacích akcí, výletů, lyžařských kurzů a škol v přírodě ad.: jak splnit zákonné povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.
Nahrávka
Právní odpovědnost škol (s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů a pedagogů při běžné školní činnosti)
Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.
Nahrávka
Správní řízení a rozhodování ve školství
Jak rozhodovat z pozice ředitele školy a dalších vedoucích pracovníků (např. o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání)
Nahrávka
Pracovnělékařské služby po novele
Komplexní přehled povinností zaměstnavatelů v oblasti PLS
Nahrávka
Priority České školní inspekce pro školní rok 2024/2025
Nové specifické úkoly ČŠI a kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
Nahrávka
Pracovní doba ve školách a školských zařízeních
Rozvrhování a evidence pracovní doby u pedagogických a nepedagogických pracovníků
Nahrávka
Excel makra – základy
Automatizujte rutinní úkoly v Excelu: vyhodnocujte stažená data z účetních, skladových či výrobních systémů nebo e-shopů
Nahrávka
Excel (nejen) pro obchodníky a marketingové pracovníky
Vytvářejte nabídky, porovnávejte ceníky či plánujte marketingové akce snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Nakládání s obecním majetkem
Pravidla hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků ve vazbě na právní předpisy
Nahrávka
Zákon na ochranu oznamovatelů: přehled nových povinností
Jak nastavit oznamovací systém, prověřovat oznámení, zajistit povinnost důvěrnosti, jmenovat příslušnou osobu a další informace a návody pro zaměstnavatele
Nahrávka
Asistent pedagoga v MŠ a ZŠ: vymezení hranic jeho působnosti
Pedagogické a pracovněprávní postavení asistentů pedagoga podle školského zákona, z. o pedagogických pracovnících, inkluzivní vyhlášky a další legislativy
Nahrávka
Uvádějící učitel a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024
Nově zákonem stanovená pozice – Metodické pokyny a legislativa k adaptačnímu procesu začínajících učitelů
Nahrávka
Právní rámec inkluzivního vzdělávání
Aktuální legislativní úprava inkluze a vzdělávání žáků se SVP
Nahrávka
Absence a záškoláctví z pohledu práva
Právní otázky spojené s omlouváním absencí a se záškoláctvím v posledním ročníku MŠ, v ZŠ a SŠ
Nahrávka
Agresivní projevy u žáků ve škole
Právní možnosti postupu školy v případě agresivních projevů dětí a žáků
Nahrávka
Narušování soukromí ve školách
Narušování soukromí dětí/žáků/studentů a zaměstnanců školy – Pořizování nahrávek zákonných zástupců ze strany školy – Povinnost mlčenlivosti – Prohlídky (osobní i věcí) – Zapojení policie
Nahrávka
Zdravotní stav dítěte a zdravotní úkony v MŠ, ZŠ, SŠ
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu – Závažné onemocnění – Poskytování zdravotních úkonů – Podávání léků – Orientační a odborné lékařské vyšetření – Omezení dítěte na vzdělávání – Odpovědnosti – Návykové látky ad.
Nahrávka
Kontroly z inspektorátu práce na pracovišti zaměstnavatele
Kdy zaměstnavatele může přijít zkontrolovat inspektorát práce? Jak kontrola probíhá? Jaká práva a možnosti má zaměstnavatel vůči postupu a závěrům inspektorátu?
Nahrávka
Zvýhodněný balíček Datové schránky 2024
Praktické návody v ukázkách – Pokročilé využití datové schránky
Nahrávka
Souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR
Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Nahrávka
4 výuková videa MS Office: užitečné funkce programů, které využíváme denně
Ty nejlepší funkce a vychytávky MS Office pro uživatele napříč profesemi
Nahrávka
Nahrávám...
Aktualizujte předvolby souborů cookie