Obchodní podmínky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti DELEGO s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro pořádání vzdělávacích akcí, prodej služeb a výukových materiálů s nimi souvisejících společností DELEGO s.r.o. (dále jen DELEGO).
Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost DELEGO, se sídlem Na Chodovci 2488/12, Praha 4, 141 00, IČ: 242 97 224, zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 194173 u rejstříkového soudu v Praze a kupujícího.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WEBINÁŘE (ONLINE SEMINÁŘE)

1. Akreditace, způsob uzavření kupní smlouvy
1.1 Přihlášky k účasti na webináři přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.
1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti DELEGO.
1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.
2. Platební podmínky
2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.
2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním webináře na základě faktury.
2.3 Společně s fakturou zašle zákaznický servis společnosti DELEGO každému účastníkovi na uvedený e-mail přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení do virtuální webinární místnosti. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
3. Cena služeb
3.1 Cena zahrnuje účast na online přednášce, možnost kladení otázek a zaslání prezentace následující den po ukončení webináře zákaznickým servisem společnosti DELEGO. Zákazníkovi automaticky nevzniká nárok na nahrávku; ta je v případě dobré technické kvality zpřístupněna účastníkům na dobu určitou.
3.2 Při účasti dvou nebo více osob z jedné firmy má každý účastník nárok na slevu 10 % z ceny webináře.
4. Odstoupení od smlouvy
4.5 Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením webináře. V takovém případě je účtován storno poplatek 50 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, kupující však má právo delegovat za sebe náhradního účastníka. O této skutečnosti je však povinen informovat zákaznický servis společnosti DELEGO před započetím webináře. Při změně objednávky, odsouhlasené oběma stranami, je účtován administrativní poplatek ve výši 340 Kč.
4.6 V případě, že je přeplněna kapacita webináře, je zákazník o této skutečnosti informován.
4.7 Společnost DELEGO si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení webináře. Dojde-li ke zrušení webináře, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.
4.8 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání webináře neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
5. Technické parametry
5.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře vydané společností DELEGO. Zákazník před zahájením webináře ověří, zda jeho počítač a připojení splňují technické parametry nezbytné pro sledování webináře, a to dle instrukcí společnosti DELEGO, které mu budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ NAHRÁVKY WEBINÁŘE

1. Způsob uzavření kupní smlouvy
1.1 Objednávku nahrávky webináře přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.
1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.
1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.
2. Platební podmínky
2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.
2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností. V případě požadavku na delší dobu splatnosti kontaktujte náš zákaznický servis.
2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásíte do virtuální webinární místnosti, a link na stažení prezentace. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
3. Cena služeb
3.1 Cena zahrnuje výklad lektora a stažení prezentace v pdf formátu. Nahrávka webináře trvá cca 1 až 2 hodiny a lze ji shlédnout i opakovaně. Přístupy ke sledování nahrávky nejsou časově limitovány, jsou však omezeny na maximálně dvě zařízení. Nahrávka je však určena pouze Vám a z důvodů ochrany autorských práv ji není dovoleno dále šířit.
4. Technické parametry
4.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře vydané společností DELEGO.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

1. Způsob uzavření kupní smlouvy
1.1 Objednávku vzdělávacího programu přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.
1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.
1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.
2. Platební podmínky
2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.
2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností.
2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail organizační pokyny.
2.4. Přístupové údaje, pomocí nichž se přihlásíte do virtuální webinární místnosti, a link na stažení prezentací, Vám budeme zasílat průběžně tak, jak odpovídá stanovenému programu konkrétního vzdělávacího programu. Přihlašovací údaje smí kupující použít pouze pro své vlastní přihlášení. Kupující se zavazuje, že tyto údaje neposkytne třetím osobám.
2.5. Přihlášení do virtuální místnosti a možnost stažení podkladových materiálů, které jsou součástí vzdělávacího programu, bude umožněno po uhrazení faktury.
3. Cena služeb
3.1 Při zakoupení vzdělávacího programu pro více účastníků z jedné společnosti či organizace bude poskytnuta sleva 10 % z celkové ceny bez DPH.
3.2 Cena zahrnuje výklad lektora (v režimu online i nahrávek), stažení prezentací v pdf formátu, závěrečný test a certifikát o absolvování kurzu. Nahrávky, které jsou součástí vzdělávacího programu, lze shlédnout i opakovaně. Online seminář je vysílán živě a jeho nahrávka bude účastníkům zpřístupněna v ceně programu.
4. Technické parametry
4.1 Zákazník bude respektovat pokyny pro spuštění webináře či nahrávky vydané společností DELEGO. Zákazník má možnost ověřit si technické parametry již před uskutečněním objednávky, a to prostřednictvím pokynů uvedených v sekci Vše o webinářích na webových stránkách společnosti.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SEMINÁŘE A KONFERENCE

1. Akreditace, způsob uzavření kupní smlouvy
1.1 Přihlášky k účasti na semináři přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.
1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce. Jakékoli změny údajů týkajících se objednávky je zákazník povinen neprodleně oznámit společnosti DELEGO.
1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.
2. Platební podmínky
2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně případných nákladů na ubytování, dalších sjednaných služeb a DPH.
2.2 Účastnický poplatek je nutné uhradit před konáním semináře na základě faktury. Fakturu zašle zákaznický servis společnosti DELEGO kupujícímu elektronicky na zadaný e-mail.
2.3 V případě, že platba nebyla připsána na účet společnosti DELEGO do data konání semináře, prokáže účastník zaplacení semináře potvrzením o odepsání platby z jeho účtu. Platby v hotovosti před zahájením semináře v místě jeho konání lze akceptovat pouze ve výjimečných případech při pozdním přihlášení.
3. Cena služeb
3.1 Cena semináře zahrnuje občerstvení, v případě seminářů do 16 hodin též teplý oběd, a výukové materiály.
3.2 Cena služeb nezahrnuje náklady na cestu a ubytování účastníků.
3.3 Při účasti dvou nebo více osob z jedné firmy má každý účastník nárok na slevu 10 % z ceny semináře.
4. Odstoupení od smlouvy
4.1 Při zrušení účasti, od zaslání závazné objednávky do 7 kalendářních dnů před zahájením semináře, je účtován storno poplatek 40 % z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá. Kupující však má právo delegovat za sebe náhradního účastníka. Při změně objednávky, odsouhlasené oběma stranami, je účtován administrativní poplatek ve výši 340 Kč.
4.2 V případě, že je přeplněna kapacita semináře, je zákazník o této skutečnosti informován.
4.3 DELEGO si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora, termínu nebo zrušení semináře. Dojde-li ke zrušení semináře, bude účastnický poplatek navrácen v plné výši.
4.4 Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že kupující do data konání semináře neuhradí účastnický poplatek nebo neprokáže odepsání platby z jeho účtu, v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZAKOUPENÍ ELEKTRONICKÝCH PRODUKTŮ (e-Produktů)


1. Způsob uzavření kupní smlouvy
1.1 Objednávku e-Produktů (publikací, dokumentů, formulářů apod. v elektronické verzi) přijímáme pouze písemně. Každá učiněná objednávka je závazná.
1.2 Zákazník zodpovídá za správnost údajů uvedených na objednávce.
1.3 Přijetí objednávky potvrdí zákaznický servis společnosti DELEGO nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky informativním e-mailem na zadaný e-mail.
2. Platební podmínky
2.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané služby včetně DPH.
2.2 Na základě objednávky Vám zašleme fakturu se 7denní splatností.
2.3 Společně s fakturou Vám zákaznický servis společnosti DELEGO zašle na uvedený e-mail link (odkaz) ke stažení e-Produktu. Tento link smí kupující použít pouze pro stažení produktu do svého počítače. Kupující se zavazuje, že zaslané údaje neposkytne třetím osobám
3. Cena služeb
3.1 Cena zahrnuje kompletní produkt v elektronické podobě, zpravidla ve formátu pdf, doc a xlsx (vše zkomprimováno do formátu zip). Přesný obsah a rozsah e-Produktu včetně specifikace formátu je uveden na webových stránkách v kartě daného e-Produktu v sekci Specifikace produktu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník odesláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami účasti.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
Zákazník dává společnosti DELEGO uvedením svých kontaktních údajů na objednávce souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může kdykoli odvolat písemnou formou. Zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 5 a 6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost 27. 11. 2023.

Nahrávám...
Aktualizujte předvolby souborů cookie