Školství

Metodik prevence: specialista na prevenci a řešení rizikových jevů ve školách
Právní rámec – Šikana z pohledu práva – Absence a záškoláctví – Spolupráce školy a OSPOD – Policie ve škole – Právní odpovědnost pedagogů a náhrada škody – Řešení rizikových forem chování žáků a studentů
Rizikové chování žáků – povinnosti metodiků prevence a dalších pedagogů z pohledu práva
Jaká preventivní opatření přijímat a jak řešit projevy agrese a dalších forem sociálně patologických jevů v praxi škol a školských zařízení
20. 05. 2024
Online
Kamerové systémy podle GDPR
Kdy jsou kamerové systémy legálním opatřením? Jaká pravidla a doporučení přináší nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů?
21. 05. 2024
Online
Školní výlety, školy v přírodě a další mimoškolní akce z pohledu ředitelů škol a pedagogů
Jak splnit zákonné povinnosti při pořádání mimoškolních akcí podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.
23. 05. 2024
Online
Jak vyplnit výkaz R44-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vykazování a financování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (NFN, PNFN): výkaz R44-99Z – Financování podpůrných opatření 1. stupně: pedagogická intervence, vztah k výkazu P1c-01
03. 06. 2024
Online
Vychovatel/ka ve školní družině: kombinovaný kurz, který Vás naučí řešit v praxi nejednoznačné situace
Provoz školních družin a řešení problémových otázek z praxe vychovatelů – Přijímání dětí a vyloučení – Vyzvedávání – Vymáhání dlužného školného, stravného a plateb za družinu – Mimoškolní akce – Zdravotní stav dítěte a zdravotní úkony – Právní odpovědnost vychovatelů ve školních družinách
Právní odpovědnost ve školní družině s důrazem na individuální odpovědnost vychovatelek/ů
Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.
05. 06. 2024
Online
Úplata za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu po novele
Změny ve stanovení úplaty po novele školského zákona a vyhlášek o předškolním a zájmovém vzdělávání – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
07. 06. 2024
Online
Česká školní inspekce ve školním roce 2023/24
Příprava na inspekci a její průběh – Podněty, lhůty a výstupy – Požadovaná dokumentace – Priority inspekční činnosti ve školách pro školní rok 2023/2024
Nahrávka
Uvádějící učitel: nově zákonem stanovená pozice a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024
Metodické pokyny a legislativa k adaptačnímu procesu začínajících učitelů. Zkušenosti z praxe a problémové okruhy.
17. 06. 2024
Online
Excel nejen pro obchodníky a marketingové pracovníky
Vytvářejte nabídky, porovnávejte ceníky či plánujte marketingové akce snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Zákon na ochranu oznamovatelů: přehled nových povinností
Jak nastavit oznamovací systém, prověřovat oznámení, zajistit povinnost důvěrnosti, jmenovat příslušnou osobu a další informace a návody pro zaměstnavatele
Nahrávka
Asistent pedagoga v MŠ a ZŠ: vymezení hranic jeho působnosti
Pedagogické a pracovněprávní postavení asistentů pedagoga podle školského zákona, z. o pedagogických pracovnících, inkluzivní vyhlášky a další legislativy
Nahrávka
Pracovní právo po novele zákoníku práce
Zvýhodněný balíček 4 nahrávek webinářů: DPP a DPČ – Home office – Doručování – Výpočet dovolené v příkladech
Nahrávka
Uvádějící učitel a související povinnosti ve školách od 1. 1. 2024
Nově zákonem stanovená pozice – Metodické pokyny a legislativa k adaptačnímu procesu začínajících učitelů
Nahrávka
Metodik prevence ve škole: přehled důležitých právních předpisů
Školské právo – Vyhláška č. 72/2005 Sb. – Předpisy z oblasti soukromého a trestního práva – Specifické oblasti: návykové látky, sociálně patologické jevy ad.
Nahrávka
Právní rámec inkluzivního vzdělávání
Aktuální legislativní úprava inkluze a vzdělávání žáků se SVP
Nahrávka
Absence a záškoláctví z pohledu práva
Právní otázky spojené s omlouváním absencí a se záškoláctvím v posledním ročníku MŠ, v ZŠ a SŠ
Nahrávka
Zdravotní stav dítěte a zdravotní úkony v MŠ, ZŠ, SŠ
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu – Závažné onemocnění – Poskytování zdravotních úkonů – Podávání léků – Orientační a odborné lékařské vyšetření – Omezení dítěte na vzdělávání – Odpovědnosti – Návykové látky ad.
Nahrávka
Policie ve škole
Spolupráce školy s policií a související pravomoci, povinnosti a úkony
Nahrávka
Šikana ve škole: právní možnosti řešení situace
Právní nástroje týkající se „klasické“ i kyberšikany ve školách
Nahrávka
Právní odpovědnost pedagogů a náhrada škody se zaměřením na soudní kauzy a případy ombudsmana
Příklady z české soudní praxe týkající se úrazů žáků aj. – Vybrané otázky právní odpovědnosti pedagogů a škol
Nahrávka
Řešení záškoláctví a omlouvání absencí podle nové metodiky MŠMT
Metodika z února 2024 k povinnostem škol při omlouvání absencí a záškoláctví žáků: postupy v praxi
Nahrávka
Srážky ze mzdy podle zákoníku práce v praktických příkladech
Kdy a jak může zaměstnavatel provádět srážky z příjmů zaměstnance. Jak se provádění srážek ze mzdy dotkla novela zákoníku práce.
Nahrávka
Microsoft Outlook: pohodlná organizace práce s využitím užitečných funkcí
Poznejte méně známé možnosti práce se zprávami, složkami a pravidly pro třídění zpráv
Nahrávka
Postup PO vydání rozhodnutí ve správním řízení v MŠ, ZŠ a SŠ
Doručování – Nabytí právní moci – Odvolání – Další související postupy
Nahrávka
Doručování po novele zákoníku práce
Nová pravidla pro elektronické doručování písemností zaměstnanci i zaměstnavateli od 1. 10. 2023
Nahrávka
Provoz školních družin a jiných školských zařízení (praxe vs. právo)
Řešení problémových otázek z praxe vychovatelů – Zákonné předpisy vč. legislativních novinek – Přijímání dětí a vyloučení – Odpovědnost vychovatelů – Bezpečnost – Kontrola ČŠI v zájmovém vzdělávání ad.
Nahrávka
Benefity od 1. 1. 2024
Jak nastavit zaměstnanecké výhody pro rok 2024 a zrevidovat stávající systémy v souladu s novinkami v konsolidačním balíčku
Nahrávka
Školní družina: Vyzvedávání, úrazy, medikace aj. (praxe vs. právo)
Pravidla pro vyzvedávání dětí/žáků – Postup při úrazech – Poskytování medikace a dalších zdravotních úkonů – Další právní otázky k provozu školních družin a jiných školských zařízení – Legislativní novinky
Nahrávka
Vztahy mezi školou a zákonnými zástupci
Práva a povinnosti zaměstnanců škol vůči zákonným zástupcům, předcházení a řešení sporů z pohledu práva
Nahrávka
Výpočet dovolené u DPP od 1. 1. 2024 a v pracovním poměru v příkladech
Jak počítat nárok na dovolenou u zaměstnanců – Jak poskytovat dovolenou u DPP a DPČ od 1. 1. 2024
Nahrávka
Kontrola spisové služby
Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb
Nahrávka
Třídní kniha: postup při zapisování v praktických ukázkách
Formální náležitosti – Nejčastější chyby v zápisech – Příklady vhodných zápisů – Zapisování absence – Třídní kniha a distanční výuka
Nahrávka
Používání vozidel zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
Agenda řidičů z pohledu pracovního práva
Nahrávka
Doplňková činnost školy
Povinnosti školy při komerční činnosti: škola jako živnostník
Nahrávka
Změny v přijímacím řízení na střední školy aktuálně
Novela školského zákona od 1. 1. 2024, nová navazující vyhláška, informační web MŠMT a další zdroje, termíny, informace a postupy
Nahrávka
Home office po novele zákoníku práce
Nová pravidla a povinnosti zaměstnavatele – Práva zaměstnanců při výkonu práce z domova – Náhrada nákladů – Povinná dokumentace – Pracovní doba – BOZP
Nahrávka
Dohody o pracích mimo pracovní poměr ve školách od 1. 1. 2024
DPP a DPČ: komplexní přehled změn po novele zákoníku práce se zaměřením na specifika zaměstnávání ve školství
Nahrávka
Nejčastější nedostatky školní dokumentace
Připravte se na inspekci ČŠI, zrevidujte nejčastěji kontrolované dokumenty a odstraňte často se opakující chyby
Nahrávka
Kontingenční tabulky a grafy v Excelu
Analyzujte data v Excelu velmi snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Školní družiny a zařízení zájmového vzdělávání – právní a provozní otázky
Zvýhodněný balíček 2 nahrávek pro vychovatele a ředitele škol a školských zařízení
Nahrávka
Zaměstnanecké benefity v roce 2024 z pohledu daně z příjmů vč. metodiky finanční správy
Přehled benefitů, které jsou u zaměstnanců osvobozené od daně z příjmů, a které naopak zdaňované a jak je to s daňovou uznatelností jednotlivých benefitů u zaměstnavatele
Nahrávka
Vztah ředitelů škol a zřizovatelů: problematické otázky z pohledu ředitele
Aktuální problematické otázky z praxe – Kde jsou hranice kompetencí zřizovatele a ředitele a co říká legislativa – Kompetence zřizovatele při kontrole a při odvolání osoby ředitele – Závěry ČŠI a soudní praxe – Příklady z praxe ombudsmana
Nahrávka
Zřizovací listina příspěvkové organizace obce (se zaměřením na školy)
Postavení příspěvkové organizace, tvorba a provádění změn zřizovacích listin
Nahrávka
Cestovní náhrady v roce 2024
Druhy cestovních náhrad – Náhrada jízdních výdajů – Silniční motorové vozidlo – Zahraniční pracovní cesta – Přepočet měn
Nahrávka
Povinnosti škol a školských zařízení při každodenní práci s datovou schránkou
Praktické ukázky – Zásady pro doručování, odesílání a archivaci dokumentů – Nastavení datové schránky
Nahrávka
Školská poradenská zařízení vs. školní poradenská pracoviště: vymezení kompetencí a vztah mezi nimi a školou
Rozdíly v činnosti školního poradenského zařízení a pracoviště - Výstupy z činnosti (zprávy a doporučení) - Komunikace se školou
Nahrávka
Spisová služba. Prakticky?
Jak uchopit relativně složitý mechanismus správy dokumentů, zejména pak v souvislosti s nastupující digitalizací procesů správy dokumentů...
Nahrávka
Kybernetická bezpečnost z hlediska ochrany osobních údajů
Jakým způsobem chránit osobní údaje před různými riziky a hrozbami? Co je nutné udělat v případě bezpečnostního incidentu?
Nahrávka
Úplata za předškolní vzdělávání po novele školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání od 1. 1. 2024
Změny ve způsobu stanovení její výše a osoby, která o výši úplaty rozhoduje – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
Nahrávka
Vymáhání dlužného školného, stravného a plateb za družinu v praxi MŠ, ZŠ, SŠ a dalších vzdělávacích zařízeních
Informace pro vedení škol, jak řešit pohledávky od zákonných zástupců vůči škole
Nahrávka
Kvalitně zpracovaná prezentace v PowerPointu v praxi manažerů
Ovládejte PowerPoint efektivně pomocí správných nástrojů
Nahrávka
Postavení správce a zpracovatele osobních údajů a nastavení vztahů mezi nimi
Při zpracování osobních údajů musím znát své postavení, abych věděl, co můžu a nesmím.
Nahrávka
Spisový a skartační řád
Příprava a zpracování interní normy organizace s důrazem na elektronizaci systémů
Nahrávka
Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a OSPOD
Kde končí kompetence školy a kdy se obrátit na OSPOD. Za jakých podmínek případ přebírá OSPOD. Jak má škola postupovat v případě záškoláctví, nevyzvednutí dítěte, přítomnosti policie ve škole ad.
Nahrávka
Zastupování dlouhodobě nepřítomného zaměstnance ve škole
Co vše je třeba vzít v úvahu a jaké má ředitel školy možnosti z pohledu pracovního práva?
Nahrávka
Odměňování ředitelů škol
podle Metodického doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů
Nahrávka
Odklad školní docházky
Komplexní informace k celému procesu odkladu školní docházky (standardního i dodatečného) vč. doporučení z praxe a přehledu zákonných požadavků
Nahrávka
Interní směrnice ve školách a dalších organizacích
Pravidla pro obsah a tvorbu základních vnitřních předpisů
Nahrávka
Pracovní doba, její rozvržení a evidence
Jaké jsou možnosti zaměstnavatele při rozvrhování pracovní doby a na co si musí dát pozor
Nahrávka
Mimoškolní akce v MŠ, ZŠ, SŠ z pohledu ředitelů škol a pedagogů
Pořádání zotavovacích akcí, výletů, lyžařských kurzů a škol v přírodě ad.: jak splnit zákonné povinnosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví, zákoníku práce aj.
Nahrávka
Právní odpovědnost škol (s důrazem na individuální odpovědnost ředitelů a pedagogů při běžné školní činnosti)
Jak předcházet rizikům. Jak řešit vzniklou odpovědnost. Jaké jsou možnosti právní ochrany.
Nahrávka
Správní řízení a rozhodování ve školství
Jak rozhodovat z pozice ředitele školy a dalších vedoucích pracovníků (např. o přijetí či nepřijetí dítěte/žáka ke vzdělávání)
Nahrávka
Pracovnělékařské služby po novele
Komplexní přehled povinností zaměstnavatelů v oblasti PLS
Nahrávka
Kamerové systémy ve školách, školských zařízeních a v obcích
Nezbytné kroky před instalací kamerových systému a při jejich provozu z hlediska ochrany osobních údajů
Nahrávka
Souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR
Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Nahrávka
4 výuková videa MS Office: užitečné funkce programů, které využíváme denně
Ty nejlepší funkce a vychytávky MS Office pro uživatele napříč profesemi
Nahrávka
Nahrávám...
Aktualizujte předvolby souborů cookie