Veřejná správa

Metodik prevence: specialista na prevenci a řešení rizikových jevů ve školách
Právní rámec – Šikana z pohledu práva – Absence a záškoláctví – Spolupráce školy a OSPOD – Policie ve škole – Právní odpovědnost pedagogů a náhrada škody – Řešení rizikových forem chování žáků a studentů
Kamerové systémy podle GDPR
Kdy jsou kamerové systémy legálním opatřením? Jaká pravidla a doporučení přináší nová metodika Úřadu pro ochranu osobních údajů?
21. 05. 2024
Online
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb z pohledu obce jako vlastníka nemovitých věcí
Předcházení sporům se sousedními vlastníky – Zajišťování přístupu na pozemek či ke stavbě – Zásahy do vlastnického práva souseda ad.
24. 05. 2024
Online
Jak vyplnit výkaz R44-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními
Vyhláška č. 27/2016 Sb. – Vykazování a financování podpůrných opatření 2. až 5. stupně (NFN, PNFN): výkaz R44-99Z – Financování podpůrných opatření 1. stupně: pedagogická intervence, vztah k výkazu P1c-01
03. 06. 2024
Online
Vychovatel/ka ve školní družině: kombinovaný kurz, který Vás naučí řešit v praxi nejednoznačné situace
Provoz školních družin a řešení problémových otázek z praxe vychovatelů – Přijímání dětí a vyloučení – Vyzvedávání – Vymáhání dlužného školného, stravného a plateb za družinu – Mimoškolní akce – Zdravotní stav dítěte a zdravotní úkony – Právní odpovědnost vychovatelů ve školních družinách
Obec jako pronajímatel a propachtovatel nemovitého majetku
Pronájem a pacht obecního nemovitého majetku (s výjimkou nájmu pro bydlení): specifika a postupy v praxi
06. 06. 2024
Online
Úplata za předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu po novele
Změny ve stanovení úplaty po novele školského zákona a vyhlášek o předškolním a zájmovém vzdělávání – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
07. 06. 2024
Online
Česká školní inspekce ve školním roce 2023/24
Příprava na inspekci a její průběh – Podněty, lhůty a výstupy – Požadovaná dokumentace – Priority inspekční činnosti ve školách pro školní rok 2023/2024
Nahrávka
Excel nejen pro obchodníky a marketingové pracovníky
Vytvářejte nabídky, porovnávejte ceníky či plánujte marketingové akce snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Excel makra – základy
Automatizujte rutinní úkoly v Excelu: vyhodnocujte stažená data z účetních, skladových či výrobních systémů nebo e-shopů
Nahrávka
Nakládání s obecním majetkem
Pravidla hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků ve vazbě na právní předpisy
Nahrávka
Zákon na ochranu oznamovatelů: přehled nových povinností
Jak nastavit oznamovací systém, prověřovat oznámení, zajistit povinnost důvěrnosti, jmenovat příslušnou osobu a další informace a návody pro zaměstnavatele
Nahrávka
Pracovní právo po novele zákoníku práce
Zvýhodněný balíček 4 nahrávek webinářů: DPP a DPČ – Home office – Doručování – Výpočet dovolené v příkladech
Nahrávka
Zdravotní stav dítěte a zdravotní úkony v MŠ, ZŠ, SŠ
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu – Závažné onemocnění – Poskytování zdravotních úkonů – Podávání léků – Orientační a odborné lékařské vyšetření – Omezení dítěte na vzdělávání – Odpovědnosti – Návykové látky ad.
Nahrávka
Pracovní náplň úředníka a vedoucího úředníka ÚSC
Stanovení druhu a obsahu práce úředníka, jeho zařazení a odměňování
Nahrávka
Orgány obce a jejich pravomoci v praxi
Zastupitelstvo – Rada obce – Starosta a místostarosta – Obecní úřad a zvláštní orgány obce
Nahrávka
Srážky ze mzdy podle zákoníku práce v praktických příkladech
Kdy a jak může zaměstnavatel provádět srážky z příjmů zaměstnance. Jak se provádění srážek ze mzdy dotkla novela zákoníku práce.
Nahrávka
Microsoft Outlook: pohodlná organizace práce s využitím užitečných funkcí
Poznejte méně známé možnosti práce se zprávami, složkami a pravidly pro třídění zpráv
Nahrávka
Postup PO vydání rozhodnutí ve správním řízení v MŠ, ZŠ a SŠ
Doručování – Nabytí právní moci – Odvolání – Další související postupy
Nahrávka
Nakládání s komunálními odpady, které vznikají v důsledku přítomnosti zaměstnanců a jiných osob
Jak zajistit místa pro oddělený sběr ve firmách, organizacích, školách, na úřadech, v provozovnách s přístupem veřejnosti, na různých akcích apod.
Nahrávka
ISPOP: Návod pro vyplnění a podání hlášení o odpadech za rok 2023
Jak v Integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností správně zadat všechny povinné informace (vč. práce v souvisejících registrech v CRŽP)
Nahrávka
Doručování po novele zákoníku práce
Nová pravidla pro elektronické doručování písemností zaměstnanci i zaměstnavateli od 1. 10. 2023
Nahrávka
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření ÚSC
Pokladní operace – Třídění příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby – Náležitosti pokladních dokladů – Inventarizace pokladny a finanční kontrola
Nahrávka
Vnitřní kontrolní systém ÚSC a Interní audit
Kontrolní činnost na úseku vnitřního kontrolního systému, finanční kontroly a základní požadavky na interní audit srozumitelně a přehledně
Nahrávka
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC
Finanční kontrola ve veřejné správě
Nahrávka
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ÚSC a Kontrolní řád
Finanční kontrola ve veřejné správě
Nahrávka
Hospodaření obcí – specifika právního jednání obce při nakládání s majetkem
Pravidla pro nakládání s obecním majetkem – Záměr obce: zákonné postupy a náležitosti – Postavení obce a právní jednání – Kontrola hospodaření
Nahrávka
Specifika vzniku a zániku pracovního poměru úředníka obce
Veřejná výzva a výběrové řízení – Pracovní smlouva a jmenování, Informování o obsahu pracovního poměru – Způsoby skončení, Odstupné, Odvolání
Nahrávka
Benefity od 1. 1. 2024
Jak nastavit zaměstnanecké výhody pro rok 2024 a zrevidovat stávající systémy v souladu s novinkami v konsolidačním balíčku
Nahrávka
Výpočet dovolené u DPP od 1. 1. 2024 a v pracovním poměru v příkladech
Jak počítat nárok na dovolenou u zaměstnanců – Jak poskytovat dovolenou u DPP a DPČ od 1. 1. 2024
Nahrávka
Kontrola spisové služby
Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb
Nahrávka
Používání vozidel zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
Agenda řidičů z pohledu pracovního práva
Nahrávka
Finanční kontrola ve veřejné správě
Zvýhodněný balíček 3 nahrávek webinářů pro obce, města a další organizace k problematice finanční kontroly.
Nahrávka
Doplňková činnost školy
Povinnosti školy při komerční činnosti: škola jako živnostník
Nahrávka
Inventarizace majetku a závazků územních samosprávných celků
Krok za krokem inventurou majetku a závazků ÚSC
Nahrávka
Novela zákona o hazardních hrách – změny od 1. 1. 2024
Z pohledu činnosti obecních úřadů a úředníků, kteří vykonávají agendu povolování umístění herního prostoru či ohlášení hazardní hry.
Nahrávka
Změny v přijímacím řízení na střední školy aktuálně
Novela školského zákona od 1. 1. 2024, nová navazující vyhláška, informační web MŠMT a další zdroje, termíny, informace a postupy
Nahrávka
Home office po novele zákoníku práce
Nová pravidla a povinnosti zaměstnavatele – Práva zaměstnanců při výkonu práce z domova – Náhrada nákladů – Povinná dokumentace – Pracovní doba – BOZP
Nahrávka
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr od 1. 1. 2024
DPP a DPČ – komplexní přehled změn po novele zákoníku práce
Nahrávka
GDPR v personální a mzdové agendě zaměstnavatele
Praktické aspekty zpracování osobních údajů kandidátů a zaměstnanců
Nahrávka
Kontingenční tabulky a grafy v Excelu
Analyzujte data v Excelu velmi snadno, rychle a pohodlně
Nahrávka
Zaměstnanecké benefity v roce 2024 z pohledu daně z příjmů vč. metodiky finanční správy
Přehled benefitů, které jsou u zaměstnanců osvobozené od daně z příjmů, a které naopak zdaňované a jak je to s daňovou uznatelností jednotlivých benefitů u zaměstnavatele
Nahrávka
Novela zákona o obcích od 1. 1. 2024: přehled nejdůležitějších změn
Změny v odměňování – Jak nastavit pravidla pro distanční zasedání – Změny v pravomocích a fungování orgánů obce
Nahrávka
Zřizovací listina příspěvkové organizace obce (se zaměřením na školy)
Postavení příspěvkové organizace, tvorba a provádění změn zřizovacích listin
Nahrávka
Praktické aspekty zpracování osobních údajů
Jak nám pomohou základní zásady GDPR při každodenní práci s osobními údaji?
Nahrávka
Cestovní náhrady v roce 2024
Druhy cestovních náhrad – Náhrada jízdních výdajů – Silniční motorové vozidlo – Zahraniční pracovní cesta – Přepočet měn
Nahrávka
Školská poradenská zařízení vs. školní poradenská pracoviště: vymezení kompetencí a vztah mezi nimi a školou
Rozdíly v činnosti školního poradenského zařízení a pracoviště - Výstupy z činnosti (zprávy a doporučení) - Komunikace se školou
Nahrávka
Odměňování členů zastupitelstev obcí a měst po novele zákona o obcích od 1. 1. 2024
Právní vztah zastupitele k obci – Změny v odměňování – Odchodné – Mimořádná odměna
Nahrávka
Spisová služba. Prakticky?
Jak uchopit relativně složitý mechanismus správy dokumentů, zejména pak v souvislosti s nastupující digitalizací procesů správy dokumentů...
Nahrávka
Kybernetická bezpečnost z hlediska ochrany osobních údajů
Jakým způsobem chránit osobní údaje před různými riziky a hrozbami? Co je nutné udělat v případě bezpečnostního incidentu?
Nahrávka
Úplata za předškolní vzdělávání po novele školského zákona a vyhlášky o předškolním vzdělávání od 1. 1. 2024
Změny ve způsobu stanovení její výše a osoby, která o výši úplaty rozhoduje – Nejasnosti u snížení nebo osvobození od úplaty – Vymáhání dlužného školného – Správní řízení
Nahrávka
Kvalitně zpracovaná prezentace v PowerPointu v praxi manažerů
Ovládejte PowerPoint efektivně pomocí správných nástrojů
Nahrávka
Postavení správce a zpracovatele osobních údajů a nastavení vztahů mezi nimi
Při zpracování osobních údajů musím znát své postavení, abych věděl, co můžu a nesmím.
Nahrávka
Spisový a skartační řád
Příprava a zpracování interní normy organizace s důrazem na elektronizaci systémů
Nahrávka
Obecně závazné vyhlášky obcí prakticky
Jak připravit dobrou obecně závaznou vyhlášku obce. Co, za jakých podmínek a jak lze regulovat vyhláškou?
Nahrávka
Datové schránky ve veřejné správě: legislativní požadavky
Praktické ukázky – Zásady pro doručování, odesílání a archivaci dokumentů – Nastavení datové schránky
Nahrávka
Spolupráce MŠ, ZŠ, SŠ a OSPOD
Kde končí kompetence školy a kdy se obrátit na OSPOD. Za jakých podmínek případ přebírá OSPOD. Jak má škola postupovat v případě záškoláctví, nevyzvednutí dítěte, přítomnosti policie ve škole ad.
Nahrávka
Odměňování ředitelů škol
podle Metodického doporučení pro zřizovatele k odměňování ředitelů
Nahrávka
Interní směrnice ve školách a dalších organizacích
Pravidla pro obsah a tvorbu základních vnitřních předpisů
Nahrávka
Pracovní doba, její rozvržení a evidence
Jaké jsou možnosti zaměstnavatele při rozvrhování pracovní doby a na co si musí dát pozor
Nahrávka
Pracovnělékařské služby po novele
Komplexní přehled povinností zaměstnavatelů v oblasti PLS
Nahrávka
Kamerové systémy ve školách, školských zařízeních a v obcích
Nezbytné kroky před instalací kamerových systému a při jejich provozu z hlediska ochrany osobních údajů
Nahrávka
Souhlasy se zpracováním osobních údajů podle GDPR
Jak se vyhnout obvyklým nešvarům při získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Nahrávka
4 výuková videa MS Office: užitečné funkce programů, které využíváme denně
Ty nejlepší funkce a vychytávky MS Office pro uživatele napříč profesemi
Nahrávka
Nahrávám...
Aktualizujte předvolby souborů cookie