Delego logo Váš partner na cestě k informacím

17:34 | 18. září 2019

konec menu

KALENDÁŘ

ZÁŘÍ 2019
PÚSČPSN
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

ŘÍJEN 2019
PÚSČPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Předchozí
měsíce…

Další měsíce…

AKTUÁLNÍ SEMINÁŘE

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP podle pravidel platných v roce 2019

20. 09. 2019

Z výsledků kontrol orgánů státní správy vyplývá, že zaměstnavatelé při plnění povinností v péči o BOZP často chybují při tvorbě, obsahu, aktuálnosti a druzích dokumentace BOZP, kterou musí v souladu s ustanoveními zákoníku práce, zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, zákona o ochraně veřejného zdraví a zákona o specifických zdravotních službách zpracovávat a vést. Získejte konkrétní doporučené postupy pro řešení legislativních požadavků v praxi, ověřte si, že jste nic neopomenuli při vedení dokumentace BOZP a zorientujte se v dalších povinnostech zaměstnavatele.

Jak zvládat emoce ve škole

Kurz pro ředitelky, ředitele, jejich zástupce a další zaměstnance škol a školských zařízení

24. 09. 2019

Naučte se zvládat vlastní emoce a stres, ale také pracovat s emocemi kolegů, kolegyň, zaměstnanců školy a v neposlední řadě rodičů žáků a studentů. Osvojte si postupy, jak předcházet impulzivním reakcím v situacích, kterých následně litujete. Mějte emoce pod kontrolou a využijte je k motivaci zaměstnanců a vytvoření tvůrčího pracovního prostředí.

Odpadové hospodářství aktuálně v roce 2019

Plnění povinností původců odpadů, vedení evidencí a ohlašování, rady a náměty pro průběh kontrol ČIŽP a ORP

26. 09. 2019

Postupovat v souladu s legislativou, jež upravuje nakládání s odpady, vést evidenci odpadů, plnit ohlašovací povinnost, řešit zpětný odběr a zároveň plnit všechny ostatní zákonné povinnosti s přesahem do dalších oblastí podnikové ekologie, BOZP a PO představuje pro původce odpadů značnou zátěž, zvl. proto, že nedodržení povinností je pokutovatelné ve velmi vysokých sazbách a často kontrolováno. Získejte přehled o aktuálních povinnostech, které vám ukládá legislativa, praktická doporučení k jejich dodržování a konkrétní kroky, jak se připravit na kontrolu ČIŽP nebo ORP, jak postupovat při probíhající kontrole a jak se bránit před jejími následky.

Dodání zboží a jeho vliv na celní řízení

Jak sjednat dodací podmínky, vyhnout se častým chybám a minimalizovat finanční ztráty

01. 10. 2019

Sjednává-li Vaše společnost mezinárodní obchod, pak je bezpodmínečně nutné dojednat podmínky dodání zboží, zejm. ujednání prodávajícího a kupujícího ohledně přepravy zboží, jeho pojištění a vyřizování celních formalit. Čím větší je vzdálenost mezi místem odeslání a místem určení zboží, tím více vzniká problémových míst. Je proto zásadní jasně definovat, k čí tíži půjde zničení či poškození zboží na cestě. Dodací podmínky v praxi řeší přechod rizik mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti přepravy, pojištění a cel. Většina mezinárodních obchodů má sjednány dodací podmínky, většina účastníků mezinárodního obchodu jim však v zásadě nerozumí. Povrchní znalosti se mohou v případě nečekaných událostí po cestě (havárie, poškození zboží, povětrnostní vlivy, nečekané překážky na cestě …) vymstít a přinést nesmírné finanční ztráty. A jak tato oblast souvisí s celním řízením? Dodací podmínky jsou cenotvorné, tzn. mají vliv na finální cenu obchodu, a cla se počítají z tzv. celní hodnoty, která z konečné ceny zboží vychází. Proto celníky na celém světě v celním řízení zajímá, jaká dodací podmínka je na každý obchod sjednána.

Kontrola čerpání dotací EU Auditním orgánem MF ČR

Jak předcházet nejčastěji zjištěným pochybením příjemců a poskytovatelů dotací

08. 10. 2019

Seminář upozorní na rizika a opakující se pochybení při realizaci a administraci projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a na konkrétních příkladech ukáže, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit.

Reforma financování regionálního školství od roku 2020

Finanční zdroje mateřské, základní a střední školy a PHmax

10. 10. 2019

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Je třeba znát nejen nová pravidla rozpočtování, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro získání dostatku finančních prostředků pro zkvalitnění výuky.

Úmluva CMR při přepravě zboží: odpovědnost odesilatelů, zasilatelů, dopravců, příjemců a pojistitelů

Pravidla přepravní smlouvy dle Úmluvy CMR – Jaké správné přepravní doklady používat – Jak v praxi řešit reklamace – Pojištění odpovědnosti dopravce a pojištění přepravované zásilky

15. 10. 2019

Nevhodně uzavřená smlouva o přepravě může přinést značné finanční ztráty. Ujistěte se, jakou odpovědnost nese dopravce za přepravovanou zásilku a jaká je jeho případná náhradová povinnost. Ověřte si, že přepravní doklad obsahuje všechny nezbytné náležitosti. Nastavte výhodná smluvní pravidla se svými partnery. Seznamte se se změnami právní úpravy ve vnitrostátní dopravě a zejména s jejich praktickým dopadem.

Kontrola výkonu spisové služby – jak na ni

Návod na revizi postupů – Rizikové oblasti, na které se kontrola zaměřuje – Odstranění častých chyb

16. 10. 2019

Kontroly vedení spisové služby ze strany dozorového orgánu jsou stále častější. Seznamte se s průběhem kontroly spisové služby, povinnostmi ze strany kontrolních orgánů i kontrolovaného. Získejte návod, jak se na kontrolu připravit a jaká opatření přijmout k odstranění případných nedostatků.

Inventarizace majetku a závazků ve školách a školských zařízeních v souladu s platnou legislativou

Jak a čím začít, jaké dokumenty vytvořit, jakým způsobem pracují inventarizační komise, jak sestavit soupisy majetku a inventurní zprávu, a v čem se nejčastěji chybuje

17. 10. 2019

Všechny školské subjekty (školy, školní jídelny) a organizace vykonávající činnost mateřské školy mají povinnost provádět inventarizaci veškerého majetku a závazků, řídit se zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy, prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. a metodickým pokynem MŠMT. Vedení školských zařízení nese plnou odpovědnost za propůjčený movitý i nemovitý majetek a právě povinnost inventarizace je jednou z nejproblematičtějších. Seminář Vás provede celým průběhem inventury, upozorní na časté nedostatky a překážky, s nimiž se ředitelé a pověření zaměstnanci ve školách a školských zařízeních potýkají, a eliminuje dopad případných sankcí ze strany kontrolních orgánů.

Nájem bytu a domu, prostor sloužících k podnikání, pacht

Jak postupovat a čeho se vyvarovat při sjednávání nájmu, po dobu jeho trvání a ukončení

22. 10. 2019

Užívání nemovitostí a jejich částí pro podnikání či bydlení je rozšířeným typem smluvních vztahů. Praktická aplikace současných právních předpisů přináší řadu výkladových problémů, které nepřispívají právní jistotě stran. Dobrá znalost nové právní úpravy je nezbytnou ochranou proti jejím, často nečekaným, dopadům. Zorientujte se v problematice nájemního práva (zejm. v úpravě nájmu bytu a domu, nájmu prostoru sloužícího podnikání a pachtu). Budete upozorněni na některé problémy, získáte jejich praktické řešení a obdržíte informace k aktuální judikatuře.

Datové schránky (ISDS) v roce 2019: novinky, postupy, praktické rady

Jak prokazovat autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby

23. 10. 2019

Elektronizace veřejné správy, zejm. přechod na datové schránky, představuje pro organizace i obchodní společnosti četné problémy a ukazuje se, že v praxi se vyskytují nejasnosti při jejich používání. Jedním aspektem jsou technické souvislosti, druhým je hledisko právní. Jedná se zejm. o zajištění uchovatelnosti dokumentu v elektronické podobě do budoucna nezávisle na hardwaru a softwaru, který bude existovat. Problém právní může nastat z hlediska různých převodů, změn formátů atd., kdy může dojít ke ztrátě autenticity dokumentů. Seznamte se se základními pravidly a postupy, jak u těchto dokumentů evidovat a hlavně zachovat řadu prvků, které do budoucna jednoznačně prokážou autentičnost, integritu a nepopiratelnost dokumentu za dodržení všech povinností při vedení spisové služby.

Srážky ze mzdy, exekuce a insolvence zaměstnanců: novelizace 2019

v praxi mzdových účetních a personalistů

31. 10. 2019

Při uplatňování srážek ze mzdy zaměstnancům jsou mzdové účetní a personalisté povinni striktně dodržovat pravidla, která jsou roztříštěna do mnoha předpisů a je často obtížné se v nich zorientovat. V praxi činí potíže zejména správné rozlišení charakteru srážky a následný výpočet její výše, řadu otazníků však vyvolávají i některé další postupy a povinnosti zaměstnavatele při provádění srážek. Ujistěte se, že postupujete správně i podle platné legislativy pro rok 2019, která přinesla změny v počítání nezabavitelné částky mzdy a také významné změny v pravidlech oddlužení zaměstnanců, které dopadají i na zaměstnavatele.

ZOBRAZIT VŠE    1 2 3